REGULAMIN METAMORFOZA - Quick Gym

REGULAMIN METAMORFOZA

Regulamin programu metamorfoza z Quick Gym

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program jest organizowany pod nazwą „Metamorfoza z Quick Gym” i jest zwany dalej: “Programem”.
 2. Organizatorami Programu jest: Quick Gym Alicja Czebiołko, działający przy Al.  Rzeczypospolitej 4d/167, 80-369 Gdańsk NIP: 6040209519 zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody fundują i dostarczają Organizatorzy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 4. Program będzie przeprowadzany w dniach 7.07.2021 – 07.08.2021 w portalu i w mediach społecznościowych Quick Gym – Trening personalny EMS

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. 1. Uczestnikiem programu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, jak również najbliższa rodzina tych osób.
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem programie na stronie – wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji tego  regulaminu.
  b) spełnienie warunków podanych w pkt 1 powyżej.
  c) przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres  kontakt@quick-gym.pl wraz  z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego chcesz przejść metamorfozę?” oraz ze swoim zdjęciem do dnia 06.07.2021 do  godz. 24:00. Należy w zgłoszeniu podać swoje imię, nazwisko, miejsce  zamieszkania, wiek i kontaktowy numer telefonu. Można zgłaszać się tylko osobiście. Nie można zgłosić osoby trzeciej.
  d) polubienie postu programu na fanpage Quick Gym oraz polubienie profili firmowych Organizatora.
  e) uczestnik przekazał wszystkie informację na temat stanu zdrowia, nie cierpi na żadne choroby przewlekłe oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia programu.

§ 3 ZASADY PROGRAMU

 1. Program jest na czas określony trwa 30 dni od pierwszej konsultacji dietetycznej i otrzymania zestawu.
 2. Program jest w cenie specjalnej w wysokości 2000 zł który składa się z konsultacji dietetycznych, zestawu 30 dni zdrowego stylu życia marki Arbonne, treningów EMS oraz planu treningowego.
 3. Jury organizatora spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, które spełnią wymogi uczestnictwa określone w regulaminie wybierze 3 osoby, które zaprosi na osobiste spotkanie w Quick Gym. Na podstawie rozmowy o możliwościach i  potrzebach kandydatów jury podejmie decyzje o wyborze kandydatów do programu.
 4. Osoby które nie dostaną się do programu otrzymają nagrody pocieszenia – 1  miesięczny rabat do Quick Gym w wysokości 15% na dowolny karnet treningowy.
 5. Niestawiennictwo na spotkaniu osobistym w celu wyłonienia  zwycięzcy oznacza rezygnację uczestnika z udziału w programie. 
 6. W związku z programem wybrani uczestnicy otrzymają w cenie 2000 złotych: 

 • Zestaw 30 dni do zdrowego stylu życia
• Konsultację i opiekę dietetyczną która będzie odbywać się raz w tygodniu przez okres trwania programu  

• 8 treningów personalnych metodą EMS wraz z trenerem oraz plan treningowy

 1. Składowe programu zostaną przyznane w dniu 07.07.2019 w Quick Gym
 2. Szczegółowy plan odbioru poszczególnych elementów programu zostanie ustalony przez Organizatora i podany uczestnika. Szacowany czas realizacji programu to 30 dni i może ulec zmianie lub wydłużeniu decyzją Organizatorów bez podania przyczyny.
 3. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom żadnych dodatkowych kosztów związanych z programem, w tym nie zwraca się podróży do Gdańska i/oraz miejsca programu. Koszty podróży  pokrywane są przez uczestnika programu.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad programu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w programie jest podanie przez Uczestnika  Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu  poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz załączenie swojego rzeczywistego zdjęcia.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w  celach przeprowadzenia progarmu oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych Organizatora w tym w szczególności do wykonywania fotografii, filmów z  konsultacji/treningów w całym okresie trwania procesu metamorfozy, jak również publikowanie zdjęć przed i po metamorfozie z dokładnym opisem wykonywanych zabiegów.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator programu, może zrezygnować ze współpracy, jeśli uczestnik nie będzie przestrzegał wytycznych programu Organizatora, bez zwrotu środków.  Niewykorzystane treningi oraz zestaw Arbonne nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia programu.
 2. W przypadku odstąpienia od udziału w programie po rozpoczęciu procesu metamorfozy, uczestnik nie może przekazać kontynuacji programu przez osobę trzecią. 
 3. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego  Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.

§ 6 REKLAMACJE 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Programu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia Programu. Reklamacje dla swojej ważności należy złożyć na piśmie listem poleconym przesłanym na adres Quick Gym (decydująca jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.