Regulamin świadczenia usług „QUICK GYM” - Quick Gym

Regulamin świadczenia usług „QUICK GYM”

§1

Definicje

1) Klub – Studio Quick-Gym znajdujące się w Gdańsku przy ul. Alei Rzeczypospolitej 4D/167

2) Klient – osoba korzystająca z usług Klubu; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub  osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.

3) Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu.

4) Trening EMS – trening indywidualny bądź w grupie obejmującej więcej niż 2 osoby, polegający na pobudzaniu mięśni za pomocą impulsów prądu stałego i zmiennego (impuls ten pochodzi z jednostki sterującej oraz jest przekazywany do poszczególnych elektrod znajdujących się w specjalnym kombinezonie). 

5) Trening – trening indywidualny bądź w grupie obejmującej więcej niż 2 osoby przeprowadzony z udziałem Trenera personalnego. W celu uniknięcia wątpliwości każda z opcji Treningów EMS dostępna jest także (pod względem czasu trwania oraz ilości wejść także w formie indywidualnego treningu (tj. bez EMS) z trenerem personalnym. 

7) Trening jednorazowy  – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z Treningu lub Treningu EMS, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykupienia tego Treningu Jednorazowego (przy czym dzień zakupu stanowi pierwszy z tych 14 dni), chyba że w warunkach danej promocji zastrzeżono inaczej. 

6) Trening próbny – usługa obejmująca jeden, pierwszy dla danego Klienta Trening / Trening EMS w Klubie. Zakupiony trening można zrealizować nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykupienia tego Treningu (przy czym dzień zakupu stanowi pierwszy z tych 14 dni), chyba że w warunkach danej promocji zastrzeżono inaczej. Trening próbny jest w cenie promocyjnej i przysługuje tylko jeden raz, Jeśli po treningu próbnym Klient zdecyduje się na karnet trwający minimum 4 miesiące, trening próbny jest za darmowy.

8) Pakiet treningów indywidualnych – usługa uprawniająca Klienta do skorzystania z Treningów lub Treningów EMS. Cena pakietu zależy od ilości treningów oraz czasu trwania karnetu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Pakiet jest ważny od daty pierwszego odbytego treningu.

9) Pakiet treningów grupowych – promocyjny pakiet Treningów lub Treningów EMS, na treningi podczas których bierze udział więcej niż 1 osoba, ale nie więcej niż 4. Cena pakietu zależy od ilości treningów oraz czasu trwania karnetu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Pakiet jest ważny od daty pierwszego odbytego treningu.

10) Subskrypcja karnetu – umowa o dłuższym okresie, w ramach której Klient zobowiązuje się do regularnych płatności za korzystanie z określonego pakietu treningów. Szczegóły dotyczące tej subskrypcji w tym – płatności, okresy, warunki wypowiedzenia opisane są na stronie internetowej, aktualnym cenniku oraz zawartej umowie z Klinetem. 

11) Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji. 

12) Platforma dla Klientów – usługa za pośrednictwem portalu Booksy, umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta rezerwacjami treningów, jak również zakup usług. Dostęp do Platformy jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej. 

13) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług EMS w Klubach Sieci Quick Gym.

14) Strona internetowa – strona internetowa Klubu o adresie: https://quick-gym.pl.

15) Umowa o korzystanie z usług – Umowa o korzystanie z usług Klubu w formie Treningu lub Treningu EMS, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem usługi. 

16) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę od dnia 1 stycznia 2022 r. w postaci jednego z wybranych wariantów: Trening Jednorazowy, Trening Próbny, Pakiet Treningów/Treningów EMS,  Pakiet Treningi/Treningi EMS w Parze, Pakiet rodzinny na Treningi/Treningi EMS, Treningi grupowe EMS. 

17) Usługodawca/Właściciel – Alicja Czebiołko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Quick Gym Alicja Czebiołko w Gdańsku, ul. Aleja Rzeczypospolitej 4D, lok. 167, NIP: 6040209519, Regon 38158322.

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z treningu personalnego EMS w Quick Gym EMS (zwanym dalej „Klubem” lub „Usługodawcą”), czyli usług świadczonych przez podmiot Quick Gym Alicja Czebiołko z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Rzeczypospolitej 4D, lok. 167 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Gdańsku. NIP: 6040209519, Regon 38158322.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług, warunki świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług. 
 3. Usługi oferowane przez Klub polegają na możliwości uczestniczenia w 45 minutowym indywidualnym Treningu EMS lub 60 minutowym treningu EMS w parze (w dalszej części zwane „Treningiem EMS”) albo uczestniczenia w 60 minutowym indywidualnym treningu personalnym lub treningu personalnym w parze (w dalszej części zwane „Treningiem”).
 4. Korzystanie z Usług Klubu przez Klientów odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: „Umowa”) zawartej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w ramach oferty: 

a. karnetu (dalej: „Karnet„) obejmującego jeden z wybranych przez Klienta (poprzez podpisanie Umowy) spośród dostępnych pakietów Treningów lub Treningów EMS tj.: Pakiet Treningów /Treningów EMS, Pakiet Treningów/Treningów EMS w Parze, Pakiet  Treningów/Treningów EMS w Parze, lub Pakiet Treningów Grupowych EMS; 

b. treningu jednorazowego/ treningu jednorazowego EMS (dalej: „Trening Jednorazowy”), uprawniającego Klienta do jednorazowego skorzystania z Treningu lub Treningu EMS, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykupienia tego Treningu Jednorazowego / Treningu Jednorazowego EMS; 

c. treningu próbnego (dalej: „Trening Próbny „) – umowa obejmująca jeden, pierwszy dla danego Klienta Trening / Trening EMS w Klubie. Jeśli po treningu próbnym Klient zdecyduje się na dowolną subskrypcję karnetu trwający minimum 4  miesiące, trening próbny jest za darmowy.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie: https://quick-gym.pl/regulamin/, a także w Klubie i jest ogólnodostępny dla Klientów na każde żądanie. 
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług EMS.
 3. Klient przed skorzystaniem z usług oferowanych w Klubie, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, a następnie przestrzegania jego postanowień.

§3

Przeciwwskazania do korzystania z usług, w tym usług EMS.

 1. W przypadku, gdy Klient choruje na jakiekolwiek choroby mogą one stanowić przeciwwskazanie do ćwiczeń fizycznych oraz wykonywania Treningu lub Treningu EMS oferowanych przez Klub. Przystępując do korzystania z usług Klubu Klient oświadcza, że znany jest mu jego stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w szczególności treningu personalnego z użyciem sprzętu EMS. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, w tym w szczególności w ramach Treningu / Treningu EMS, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Klient powinien zasięgnąć fachowej opinii lekarskiej. 
 2. Do wykonania danej Usługi w zakresie Treningów lub Treningów EMS mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, które poprawnie wypełniły i podpisały kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia przed pierwszym treningiem (zwany dalej: „Kwestionariuszem”), a dokument ten został przyjęty i zaakceptowany przez Klub.
 3. Główne przeciwwskazania do korzystania w szczególności z Treningu EMS, są to w szczególności: 

a) aktywne implantowane wyroby medyczne AIMD (np. rozrusznik serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty siatkówki, pompy infuzyjne, pompy insulinowe); 

b) wady i choroby serca, nieleczone lub wysokie nadciśnienie tętnicze; 

c) padaczka; 

d) ciąża; 

e) gruźlica; 

f) nowotwory; 

g) choroby neurologiczne, choroby o ostrym lub zapalnym przebiegu; 

h) przepuklina brzuszna; 

i) zakrzepica lub skłonność do zakrzepów (trombofilia, problemy z krzepliwością krwi);

j) stany gorączkowe; 

k) ostre zakażenie bakteryjne lub wirusowe; 

l) cukrzyca; 

m) krwawienia (krwotoki), tendencje do ciężkich krwawień (hemofilia); 

n) rany, stany zapalne, oparzenia, podrażnienia, egzemy w obszarze elektrod; 

o) zaburzenia krążenia tętniczego krwi; 

p) miażdżyca w zaawansowanym stadium. 

r) niektóre przyjmowane leki, wskazane przez Klienta w Kwestionariuszu.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z Treningów lub Treningów EMS w związku z wystąpieniem innej niż powyżej wskazana jednostki chorobowej lub stanu fizjologicznego, przed przystąpieniem do Treningu lub Treningu EMS Klient powinien skonsultować się ze swoim lekarzem lub/i fizjoterapeutą. 
 2. Każdy Klient przed skorzystaniem z Treningu lub Treningu EMS zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przeciwwskazaniach do korzystania z usług lub usług EMS i zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tą informacją, a następnie złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonania Treningu lub Treningu EMS, a także wypełnieniu Kwestionariusza o którym mowa w ust. 2.
 3. Niezależnie od opisanej wyżej procedury, każdorazowo przed rozpoczęciem danego Treningu lub Treningu EMS Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia personelu (w miarę możliwości przed rozpoczęciem Treningu lub Treningu EMS) o wszelkich dolegliwościach lub/i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na wykonanie danej Treningu lub Treningu EMS, celem podjęcia decyzji o możliwości kontynuowania Treningu lub Treningu EMS i realizacji Umowy bez ryzyka dla zdrowia.
 4. Klient ma obowiązek podać w Kwestionariuszu prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Klub oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klient, a które są wynikiem zatajenia przez Klienta informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do Treningu lub Treningu EMS.
 5. Po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej lub zgłoszeniu przez Klienta informacji opisanych w ust. 6 powyżej personel Klubu ma prawo odmówić wykonania usługi lub usługi EMS, jeżeli w jego opinii istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, bądź zachodzą wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia tej usługi.
 6. W przypadku stwierdzenia przez personel Klubu wystąpienia przeciwwskazań, Trening lub Trening EMS zostanie albo przerwany albo zostanie odwołany do czasu przedstawienia przez Klienta zaświadczenia od lekarza o możliwości przeprowadzania treningów, w szczególności treningów z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni (Trening EMS).

§4 

Zakres i zasady świadczenia usług, w tym usług EMS.

 1. Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w formie Treningów lub Treningów EMS („Umowa”), na czas określony, przewidziany dla jednego z wybranych Pakietów Treningów lub Treningów EMS opisanych w § 2 ust. 4 lit. a – c powyżej.
 2. Umowa pomiędzy Klientem, a Usługodawcą jest zawierana poprzez założenie konta w Klubie oraz podpisania oświadczenia o otrzymaniu i akceptacji treści Regulaminu, a także dodatkowych oświadczeń opisanych w § 3 ust. 5 Regulaminu, zgód niezbędnych do przetworzenia wybranego sposobu płatności (np. wyrażeniu zgody na cykliczne obciążenie karty płatniczej, o ile taki sposób został przez Klienta wybrany) oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
 3. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 4. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych Usług.
 5. Z Usług lub usług EMS korzysta się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego rodzaju usługi lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę. Klienci uzyskują prawo do korzystania z Usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta). 
 6. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane Klienta takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres email, adres zamieszkania, jak również nr telefonu, data urodzenia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku zaobserwowania u Klienta przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia lub kontynuacji kolejnych Treningów lub Treningów EMS z zachowaniem zapisów § 5 ust. 12.
 8. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w placówce Klubu świadczącego usługi bezpośrednio w recepcji lub za pośrednictwem Platformy dla Klienta. Zakup usługi za pośrednictwem Platformy dla Klienta jest możliwy wyłącznie po uprzednim założeniu Konta Klienta na stronie internetowej www.quick-gym.pl zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez ten podmiot. Korzystanie z Usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym następuje każdorazowo na podstawie umowy zawartej na odległość, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie raz według aktualnych cen wskazanych w Cenniku. w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 9. Zawarcie Umowy, dotyczącej świadczenia usług wobec Klienta przez Właściciela Klubu online za pośrednictwem strony internetowej, możliwe jest jedynie przez osobę pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Klub nie przewiduje możliwości dokonywania zakupu Karnetów online przez osoby niepełnoletnie.
 10. Termin płatności i sposób dokonywania płatności za wykupiony Karnet określane są każdorazowo zależne są od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu (Pakiet Treningów/Treningów EMS, Trening jednorazowy, Trening Próbny).
 11. Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi z góry, zgodnie z aktualną ofertą Klubu oraz Cennikiem, w następujący sposób:
 1. gotówką lub bezgotówkowo (kartą płatniczą) w recepcji Klubu,
 2. przy wykorzystaniu płatności dostępnej na Platformie dla Klienta, na Stronie Internetowej www.quick-gym.pl lub w Aplikacji Mobilnej Booksy oraz Fitssey, z pomocą udostępnionych Klientowi kanałów płatności, w szczególności za pośrednictwem płatności iMoje. Płatność za wybrane pakiety treningów Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§5

Zasady rezerwacji i niezbędne wyposażenie Treningu lub Treningu EMS

 1. Korzystanie z usług oferowanych w Klubie jest płatne z góry, jednorazowo lub ratalnie według przedstawionego Klientom Cennika, zgodnie z treścią Umowy oraz przyjętymi okresami rozliczeniowymi. Klient zawierając Umowę z Klubem, wyraża zgodę na wynikający z niego Cennik opłat za Karnet w ramach określonego czasu trwania Karnetu oraz liczby Treningów lub Treningów EMS. Cennik wszystkich usług oferowanych przez Klub jest dostępny na stronie internetowej Klubu, na Platformie dla Klienta, a także w recepcji Klubu, a zamieszczone tam ceny stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 2. Uczestnictwo w Treningu lub Treningu EMS Klient rezerwuje osobiście w Klubie, drogą telefoniczną, mailową, poprzez formularz kontaktowy na stronie https://quick-gym.pl/  lub poprzez formularz rezerwacji online za pośrednictwem Platformy dla Klienta: www.booksy.com, www.fitessy.pl lub udostępnionej tamże Aplikacji Mobilnej.
 3. W przypadku skorzystania z formularza rezerwacji online na Platformie dla Klienta, na Kliencie spoczywa obowiązek zapewnienia, że wybrany dzień i godzina treningu spełniają wymogi niezbędnego odpoczynku pomiędzy Treningami EMS według zasad ustalonych w § 7 ust. 6.
 4. Klient może odwołać Trening lub Trening EMS telefonicznie, SMS lub poprzez Platformę dla Klienta najpóźniej na 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Platformy dla Klienta. W przypadku skutecznego odwołania Treningu lub Treningu EMS na warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, taki trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji (ust. 2) z zastrzeżeniem ram czasowych określonego Karnetu. Trening lub Trening EMS, który nie został odwołany zgodnie z powyżej wskazanymi postanowieniami, zostanie uznany za wykorzystany przez Klienta chyba,  że Trener zadecyduje inaczej.
 5. W uzasadnionych przypadkach o charakterze wyjątkowym Klub może odwołać umówiony Trening lub Trening EMS, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub sms-owo. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny termin Treningu lub Treningu EMS albo zwrot kosztów odwołanego treningu (według wyboru Klienta).
 6. W przypadku niestawiennictwa Klienta w umówionym terminie Treningu lub Treningu EMS, trening ten uznaje się za wykorzystany, a Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia w całości ani w części odpowiadającej wartości danego Treningu lub Treningu EMS. 
 7. Agresywne zachowanie, pozostawanie pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, a także niezastosowanie się do poleceń personelu, w szczególności Trenera, upoważnia Trenera do odmowy rozpoczęcia albo kontynuowania Treningu lub Treningu EMS. W takim przypadku trening uznaje się za wykorzystany, a Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia w tej części lub całości.
 8. Przed pierwszym Treningiem EMS Klient zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia Treningu EMS oraz przygotowany do jego wykonania.
 9. Na Trening EMS należy zabrać ze sobą strój przeznaczony do Treningu EMS, składający się z spodni oraz bluzki do treningu EMS.
 10.  Strój przeznaczony do Treningu EMS można zakupić w recepcji Klubu za cenę według aktualnej oferty wskazanej w Cenniku. Brak stroju przeznaczonego do Treningu EMS lub niekompletność tego stroju, uniemożliwia korzystanie z Treningu EMS – z wyłączeniem Treningu Próbnego, na który Klub wypożycza jednorazowo i nieodpłatnie Klientowi strój do Treningu EMS – co jest równoznaczne z nieobecnością na danym Treningu EMS. 
 11.  Klient może wypożyczyć jednorazowo strój do treningu EMS za dodatkową opłatą według aktualnej oferty wskazanej w Cenniku.
 12.  Na początku Treningu EMS Trener dobiera odpowiedni dla danego Klienta rozmiar stroju, zwilża elektrody oraz ubiera każdego z Klientów. Następnie dla każdego z Klientów uczestniczących w Treningu EMS dobierane są optymalne wartości mocy urządzenia EMS dla poszczególnych partii mięśniowych danego Klienta. 
 13.  Trening indywidualny EMS Klienta z wykorzystaniem urządzenia EMS (elektrostymulacja) trwa 45 minut, zaś Trening w parze EMS, Trening personalny oraz Trening personalny w parze trwa 60 minut.
 14. Harmonogram treningu ustala się każdorazowo z trenerem lub samodzielnie – po konsultacji z trenerem – w celu zapewnienia odpowiednich przerw liczonych w dniach pomiędzy treningami, opisanych w § 7 ust. 6 Regulaminu.

§ 6 

Czas obowiązywania Umowy.

1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest zawierana na czas określony.

2.  Długość trwania Umowy zależy od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu, którego czas trwania każdorazowo będzie wskazany w Cenniku, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 8 poniżej. Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że Klient wykorzysta całkowitą liczbę Treningów lub Treningów EMS przed okresem zakończenia Umowy. W takim wypadku umowa wygasa wraz z zakończeniem ostatniego Treningu dostępnego w ramach wybranego Karnetu zgodnie z ust. 4 poniżej.

3. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani wydłużenia ważności karnetu. Jeśli karnet jest już po terminie, nie ma możliwości wydłużenia go za dopłatą, wówczas niewykorzystane treningi w czasie przepadają. Należy wybrać karnet, który jest klient w stanie wykorzystać. 

4. W wypadku Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia Treningu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od dnia zakupu Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego (przy czym dzień zakupu Treningu Jednorazowego lub Treningu Próbnego stanowi pierwszy z tych 30 dni), chyba że warunki danej promocji stanowią inaczej.

5. W wypadku zakupu wybranego Pakietu Treningów lub Treningów EMS Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia ostatniego Treningu (§ 1 pkt 4 – 7 Regulaminu), nie później jednak niż z dniem, do którego obowiązywał zakupiony Pakiet Treningów lub Treningów EMS. 

6. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia Umowy przez Klienta w przypadku niemożności kontynuowania Treningu lub Treningu EMS ze strony Klienta, Klient przyjmuje na siebie zobowiązanie do zwrotu rabatu udzielonego na zawarcie Karnetu w wybranym Pakiecie, zgodnie aktualnym Cennikiem, płatny przez Klienta na rzecz Usługodawcy w przeciągu 7 dni od dnia rezygnacji z Umowy za dotychczas zrealizowane treningi.


Kwotę rabatu do zwrotu oblicza się korzystając ze wzoru:

Rabat = WLT * CTJ – WLT * CJTK [PLN]

Legenda: 

WLT – Wykorzystana Liczba Treningów w Karnecie;

CTJ – Cena Treningu Jednorazowego; 

CJTK – Cena Jednostkowa Treningu Karnetowego.

7. W przypadku Umowy z automatyczną Subskrypcj, Umowę można wypowiedzieć po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia Subskrypcji. Po upływie 4 miesięcy, Umowa zostaje automatycznie przedłużona się na kolejny miesiąc, chyba że Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Subskrypcji. Po upływie 4-miesięcznego okresu, Umowa i wynikająca z niej Subskrypcja przechodzi na czas nieokreślony.

8. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej w Klubie, drogą e-mail lub listownie. Jeżeli Wypowiedzenie Umowy pochodzi od Klienta, w odpowiedzi Usługodawca wystawi w odniesieniu do powyższego rachunek na kwotę pozostających do zapłaty należności, powiększony o zwrot rabatu wynikający ze wzoru opisanego powyżej w ust. 6

§ 7

Zasady korzystania z Usług.

 1. Klub prowadzi zajęcia indywidualne lub – zgodnie z wybranym pakietem Treningu lub Treningu EMS – zajęcia w parze.
 2. Na terenie Klubu w określonym czasie znajdują się jedynie uprawnione osoby (personel Klubu) i zapisani na Trening lub Trening EMS Klienci.
 3. W ramach świadczonych usług (Trening lub Trening EMS) Klient nie ma możliwości wyboru trenera personalnego z którym trenuje. Klient rezerwuje dogodny dla siebie i dostępny w danym czasie termin, a trener personalny, który w danym dniu i godzinie ma dyżur przeprowadza Trening lub Trening EMS.
 4. Każdy Trening lub Trening EMS prowadzony jest przez uprawnionego Trenera lub Trenera EMS Usługodawcy, bądź współpracującego z Usługodawcą (zwany w regulaminie jako „Trener”). Uczestnictwo w Treningu lub Treningu EMS jest możliwe wyłącznie z udziałem Trenera. 
 5. Klient jest obowiązany do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Trenera.
 6. Trening EMS przeprowadzany przez Klub w taki sposób, aby był bezpieczny dla zdrowia, wymaga przy ustalaniu harmonogramu treningowego zachowania następujących, minimalnych odstępów pomiędzy kolejnymi Treningami EMS:

a. dla Klientów trenujących minimum 1 raz w tygodniu przez nieprzerwany okres krótszy lub równy 3 miesiącom (lub 92 dni) – odstęp pomiędzy Treningami musi wynosić minimum 6 dni 

b. dla Klientów trenujących minimum 1 raz w tygodniu przez nieprzerwany okres dłuższy niż 3 miesiące (ponad 92 dni) – odstęp pomiędzy Treningami w kolejnych miesiącach treningowych musi wynosić minimum 4 dni.

W przypadku samodzielnej rezerwacji Treningów EMS przez Klienta, Klient zobowiązuje się przestrzegać ww. minimalnych odstępów pomiędzy sesjami treningowymi, a także maksymalnego limitu miesięcznego dotyczącego liczby dni treningowych.

 1. Ponadto, Klient zobowiązuje się do:
 1. powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym osobom, skutkować uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia lub pomieszczeń Klubu, czy zakłócać personelowi Klubu wypełniania ich obowiązków,
 2. przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,
 3. użytkowania wyposażenia Klubu przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. zgłaszania wszelkich zauważonych uszkodzeń sprzętu, akcesoriów lub pomieszczeń Trenerowi. 

8. Na terenie Klubu zabrania się:

 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, innych środków odurzających, a także uczestnictwa w Treningu lub Treningu EMS pod wpływem tych środków,
 2. używania tytoniu,
 3. handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, celem której jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych,
 4. naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właściciela Klubu,
 5. bez zgody właściciela, wnoszenia na teren Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk oraz rejestrowania obrazu i/lub dźwięku. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie lub fotografowanie Treningu lub Treningu EMS oraz wnętrza Klubu jest dopuszczalne jedynie za zgodą Trenera lub Właściciela.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Klub. Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail pod adres: kontakt@quick-gym.pl. W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także w miarę możliwości zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Klub zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia spełniającego powyższe warunki.
 2. Kupujący mający status przedsiębiorcy, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, ale nie posiadający charakteru zawodowego, mogą składać reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie. Reklamacje mogą być zgłaszane w przypadku, gdy produkty nie spełniają jakości lub cech określonych w umowie.
 3. Termin reklamacji: Kupujący powinien zgłosić reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania skorzystania z usługi. Reklamacje zgłoszone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione.
 4. Dokumenty wymagane przy reklamacji: Kupujący powinien dostarczyć dokument zakupu, czyli fakturę lub paragon, oraz dokładny opis reklamowanego produktu oraz wady, która jest podstawą reklamacji.
 5. Przebieg reklamacji: Po zgłoszeniu reklamacji, sklep przeprowadzi ocenę reklamowanego produktu w celu potwierdzenia zgłoszonej wady. Kupujący może być poproszony o dostarczenie reklamowanego produktu w celu dokładniejszej analizy.
 6. Odpowiedź na reklamację: Sklep udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź może obejmować wymianę wadliwego produktu na nowy, naprawę wadliwego produktu, zwrot kosztów zakupu lub inne uzgodnione rozwiązanie.
 7. Prawo do odstąpienia: Kupujący mający status przedsiębiorcy, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, ale nie posiadający charakteru zawodowego, nie mają prawa do odstąpienia od umowy, chyba że strony umowy postanowią inaczej.
 8. Postanowienia końcowe: Reklamacje przedsiębiorców, dokonujących zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, ale nie posiadających charakteru zawodowego, będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany procedury reklamacyjnej w razie konieczności.

§ 9

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca powiadamia Klientów o każdej zmianie Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany istotnych warunków lub zakresu świadczonych usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w sposób umożliwiający jej wydrukowanie oraz zapisanie na dysku komputera oraz publikacji na stronie internetowej Klubu https://quick-gym.pl.
 2. Dostarczenie Klientowi treści zmian w sposób opisany w ust. 1 powyżej nastąpi co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. 
 3. Okres wskazany w ust. 2 może być krótszy w sytuacji, kiedy: 
  1. zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni; 
  2. zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni. 
 4. Klient, który nie zgadza się z treścią wprowadzonych zmian, może do dnia ich wejścia w życie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego lub dzień poprzedzający dzień wejścia w życie wprowadzonych zmian. 
 5. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w Klubie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@quick-gym.pl. 
 6. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego opłata z tytułu świadczonych usług obliczana jest proporcjonalnie.

§ 10

Odstąpienie od Umowy.

 1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie na adres Usługodawcy lub osobiście w Klubie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem na adres Qucik Gym Alicja Czebiołko, Al. Rzeczypospolitej 4D/167, 80-369 Gdańsk z dopiskiem „Odstąpienie Quick-Gym” lub mailowo na adres: kontakt@quick-gym.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony jest na stronie internetowej https://www.quick-gym.pl, jednak korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 
 2. W związku z prawem do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może rozpocząć korzystanie z usług po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy. 
 3. Klient może rozpocząć korzystanie z usług przed upływem 14 dni, jeżeli wyraził taką chęć poprzez stosowne pisemne oświadczenie w Klubie. W takim przypadku, jeżeli Klient odstąpi od umowy w 14-dniowym okresie, zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług w okresie poprzedzającym odstąpienie od Umowy, proporcjonalnie do okresu korzystania z usług. Opłata ta zostanie potrącona przez Klub z należności podlegających zwrotowi na rzecz Klienta. 

4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Klient wykorzystał w części lub całości zakupioną usługę. 

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony umowy zwracają sobie wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 

6. Klub dokonuje zwrotu należności osobie, która skutecznie odstąpiła od umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w taki sam sposób, w jaki należność została zapłacona, chyba że osoba wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu.

7. Postanowienia ust. 1-3 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§11

Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Alicja Czebiołko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Quick Gym Alicja Czebiołko w Gdańsku, ul. Aleja Rzeczypospolitej 4D, lok. 167, NIP: 6040209519, Regon 38158322. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Klubu pod adresem https://quick-gym.pl/polityka-prywatnosci/. 
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu. 
 3. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień